Privacyverklaring Schutterij St. Martinus

 

De schutterij St. Martinus te Maasbree is een vereniging welke zich tot doel stelt leden in de gelegenheid te

stellen om het schuttersgebeuren in verenigingsverband te beoefenen en hen daarin te faciliteren.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) heeft schutrterij St. Martinus een

privacyverklaring opgesteld. Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt schutterij St. Martinus

alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Schutterij St. Martinus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schutterij St. Martinus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat

u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

indien u gebruik maakt van onze diensten. Per gegeven ziet u waar wij deze verwerken.

Voor- en achternaam (alle contactformulieren);

Geboortedatum (ledenadministratie);

Adresgegevens (ledenadministratie);

Telefoonnummer (ledenadministratie);

E-mailadres (alle contactformulieren);

Bankgegevens (ledenadministratie);

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Schutterij St. Martinus verwerkt de persoonsgegevens van de volgende personen:

Alle actieve leden;

Gegevens van oud leden worden bewaard in de ledenadministratie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

Schutterij St. Martinus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Onze ledenadministratie bij te werken;

Roosters te maken;

U een e-mailherinnering te sturen dat u ingeroosterd staat;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schutterij St. Martinus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op een later moment zal een bewaartermijn worden vastgesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schutterij St. Martinus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is

voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen

die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau

van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schutterij St. Martinus blijft verantwoordelijk voor deze

verwerkingen.

 

 

 

Schutterij St. Martinus verstrekt uw gegevens aan de volgende partijen:

Aan de O.L.S. Federatie:

Aan de ledenadministratie;

Aan degene die de bar- en kantineroosters maakt;

Aan bestuur om hun taken uit te kunnen oefenen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het

recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de

verwerking van uw persoonsgegevens door Schutterij St. Martinus en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die

wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U

kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek

tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

info@schutterijsintmartinus.nl We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Schutterij St. Martinus wil u er

tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,

de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij gegevens beveiligen

Schutterij St. Martinus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Schutterij St. Martinus neemt onder meer de volgende maatregelen:

Het opslaan van deze gegevens op beveiligde computers en up-to-date website;

Alleen verstrekken van benodigde gegevens aan personen die dit nodig hebben voor het uitvoeren van

hun taak voor schutterij St. Martinus.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op info@schutterijsintmartinus..nl